Warunki korzystania

Adnow.com to agencja reklamowa, która oferuje wygodną platformę do współpracy między wydawcami a reklamodawcami na stronie Adnow.com.

Korzystanie ze strony Adnow.com odbywa się zgodnie z warunkami korzystania z serwisu (dalej "regulamin" ). Te warunki mają również zastosowanie do próbnego korzystania z serwisu. Korzystając z serwisu użytkownik zgadza się z tymi warunkami. Jeśli Państwo nie są zgodni z tymi warunkami, prosimy powstrzymać się od jakiegokolwiek korzystania z tego serwisu.

Warunki te obejmują warunki korzystania z serwisu wydawcy i / lub reklamodawcy dla wyżej wymienionych celów.

Adnow.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania w dowolnym momencie, publikując zaktualizowane warunki korzystania na miejscu, bez uprzedniego powiadomienia reklamodawcy i / lub wydawcy e-mail lub w inny sposób.

Jest to odpowiedzialność użytkownika, aby regularnie sprawdzać stronę internetową Adnow.com dla każdej aktualizacji w zakresie użytkowania. Użytkownik akceptuje takie zmiany domyślne po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej.


Utworzenie i korzystanie z konta

Podczas rejestracji na stronie w celu utworzenia konta użytkownik potwierdza, że ma ukończone co najmniej 18 lat lub pod jurysdykcją kraju zamieszkania wiek pozwala na korzystanie z serwisu, jest pełnoletni i w pełni zgadza się z warunkami korzystania. Jeśli reprezentują Państwo interesy osoby prawnej, dla której jest tworzone nowe konto, użytkownik potwierdza, że jest przedstawicielem ustawowym tej osoby prawnej.

Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad określonych w niniejszych warunkach korzystania z serwisu, a także wszystkie inne warunki użytkowania znajdujące się na stronie.

Jako część procesu rejestracji należy podać adres e-mail i utworzyć hasło, aby zalogować się do systemu, a także podać dane kontaktowe i informacje o sposobie płatności. Użytkownik przyjmuje do świadomości że podczas rejestracji można użyć wyłącznie swój osobisty adres e-mail, natomiast żadna osoba trzecia nie ma dostępu do poczty i konta. Adnow.com może odmówić w korzystaniu z danego imieniu lub adresu e-mail podczas rejestracji bez podania przyczyny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych osobowych i zobowiązuję się do zapewnienia poufności swojego loginu i hasła. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie warunków i Adnow.com zastrzega sobie prawo do anulowania konta użytkownika. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Adnow.com o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia bezpieczeństwa. Ponadto, użytkownik przyjmuje i zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane z jego konta.

Adnow.com może zablokować lub zawiesić dostęp do konta w każdej chwili. Przyczyny obejmują, ale nie ograniczają się do naruszenia któregokolwiek z tych warunków, w tym warunki płatności, i jeśli nie jesteśmy w stanie sprawdzić informacje podane przez Państwo na Adnow.com, i jeśli założymy że Państwa działania są nielegalne, fałszywe lub mogą prowadzić do odpowiedzialności prawnej lub przynieść inne uszkodzenia Adnow.com lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

Statystyki

Na okres jednego miesiąca właściciel konta może przeglądać interaktywne raporty w ramach systemu sprawozdawczości Adnow.com. We wszystkich przypadkach będziemy korzystać z najczęściej używanych metod dla kierownictwa i pomiaru ruchu.

Umowa ta i kolejne relacje między Adnow.com i reklamodawcą i / albo wydawcą muszą być interpretowane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Ograniczona licencja

Adnow.com zapewnia ograniczonej licencji na korzystanie z serwisu w celu realizacji działań promocyjnych, ale nie daje prawa do jakiejkolwiek innej działalności lub innych sposobów korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek jego części.

Państwa licencja działa dopóki działa website. Ta licencja się skończy jeśli nie spełniają Państwo żadnych warunków korzystania z serwisu. Ponadto, Adnow.com nie ma obowiązku powiadomienia Państwa o tym.

Adnow.com jako właściciel strony internetowej ma również inne prawa w uzupełnieniu do powyższego.

 

Zasady i ograniczenia

W związku z korzystaniem z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na:

• Zwolnienie Adnow.com od odpowiedzialności za błędy w statystykach (tylko w przypadkach np. oszustw z kliknięciami). Zazwyczaj statystyki są aktualizowane kilka razy dziennie. Statystyki Adnow.com uważane za jedynie słuszne.

• Powiadomienie nas przez e-mail o zamknięciu konta.

• Zaakceptowanie warunków wypłaty podanych na stronie Adnow.com lub wysłanych Państwu przez e-mail.

W związku z korzystaniem ze strony i konta użytkownik potwierdza że:

• Nie narusza zasady polityki prywatności lub innej umowy lub zasady, które są umieszczone na Adnow.com.

• Nie narusza obowiązującego prawa, statutu lub regulaminu i zasad które są stosowane w działalności reklamowej, usług finansowych, ochrony praw konsumentów. Zakaz nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji, rasizmu, nacjonalizmu.

• Nie sugeruje lub rozpowszechnia podrobione towary, usługi, plany i działania (np. szybkie pieniądze schematu), piramid i nie wykonuje żadnych działań nielegalnych.

• Nie narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej, a także prawa do wizerunku lub prywatności jakiejkolwiek osoby.

• Nie narusza prywatność i nie ujawnia zobowiązania które Użytkownik  ma z innymi stronami;

• Usunąć reklamy, jeżeli:

  1. grożą i mają celem podżeganie do aktów przemocy;

  2. reklama poniża honor osoby lub grupy osób z powodu ich religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku lub niepełnosprawności;

  3. reklama zawiera nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje.

 

ZABRONIONE JEST:

 

 • Zbierać i rozpowszechniać informacji o każdym użytkowniku serwisu lub właścicieli kont, także prywatne dane lub informacje, lub wykorzystywanie tej informacji do celów marketingowych (jeśli tylko z pozwolenia tych użytkowników i właścicieli kont).

• Oferować lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek formę usług seksualnych, także wszelkie materiały pornograficzne i usługi.

• Sztucznie zawyżać kliknięcia lub korzystać z nieuczciwych metod (ręczne lub automatycznie) wykonywania kliknięć.

• Otworzyć nowe konto na Adnow.com jeśli Państwa poprzednie zostało zablokowane z powodu naruszenia warunków.

• Fałszowanie nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich informacji przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej;

• Modyfikować, adaptować, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy strony, jego oprogramowania lub technologii, lub próbować tworzyć wymianę lub podobne usługi, produktu lub strony internetowej poprzez wykorzystanie lub dostęp do strony lub technologii z nimi związanych;

• Korzystanie z wirusów, koni trojańskich, robaków lub innych programów komputerowych, które mogą szkodzić, ukradkiem przechwytywać jakikolwiek dane lub informacje, lub używać dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie serwisu.

 

Copyright

Treść, grafika, design, kompilacja i inne związane ze stroną Adnow.com podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Kopiowanie, reprodukcja, wykorzystywanie lub publikowanie jakichkolwiek materiałów lub jakiejkolwiek części serwisu jest surowo zabronione.

 

Treść reklam

Reklamodawca jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie treści reklam które może wysłać na wyświetlacz. Adnow.com nie może sprawdzić zawartość i nie ponosi odpowiedzialności za dokładności, integralności ani jakości zawartości. W żadnym wypadku Adnow.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, wszelkie błędy, braki lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z treści. Użytkownik zgadza się, że należy oceniać i ponosi wszelkie ryzyko związane z wykorzystanie swoich materiałów promocyjnych.

 

Linki kierujące do stron osób trzecich

Strona internetowa może zawierać linki lub skierować Państwo do stron internetowych, które są własnością lub zarządzanych przez osoby trzecie ("stron trzecich"). Nie kontrolujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działalność tych innych stron internetowych i ich właściwości, nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron. Korzystajcie z tych stron osób trzecich na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

Straty

Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować Adnow.com wszystkie szkody w przypadku jakichkolwiek roszczeń, kosztów i nakładów (w tym opłat sądowych) wynikających z: (A) niewłaściwego korzystania z serwisu; (B) nieprawidłowego działania programu; lub (C) naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy.

 

Płatność

Użytkownik powinien podać swoje prawdziwe imię i nazwisko podczas rejestracji. W przypadku żądania użytkownika na wyprowadzenie pieniędzy za pomocą karty debetowej/kredytowej, imię i nazwisko podane w gabinecie powinno być zgodnym z imieniem i nazwiskiem na karcie kredytowej/debetowej. Jeśli jakiekolwiek różnice występują między określonymi nazwami transakcja zostanie odrzucona. Spółka nie dokonuje wypłat na rzecz osób trzecich.

Wypłaty są realizowane na imię wydawcy (webmastera) raz w tygodniu  przelewem bankowym (Tipalti) czy za pomocą PayPal. Warunki płatności mogą ulec zmianom na podstawie decyzji Adnow. Minimalne kwoty wypłat: 20 USD dla PayPal, 200 USD Tipalti (wire). Jeśli balans jest mniej minimalnej kwoty, wypłata zostanie dokonana w następnym terminie. Wypłata jest dostarczana w dolarach/euro. Adnow nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do terminowego i prawidłowego funkcjonowania systemów za pomocą których odbywają się wypłaty. Wydawca zobowiązany jest podać prawidłowe dane dotyczące płatności, jeśli dane są niepoprawne lub jeśli wydawca zmienia swoje informacje dotyczące płatności to zobowiązany jest powiadomić e-mailem za 3 dni przed datą płatności. Wydawca opłaca prowizje banku, jeśli jest to wymagane. Adnow może według własnego uznania odmówić w realizacji płatności, np. jeśli podejrzewa, że użytkownik naruszył niniejsze warunki korzystania. Adnow nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie wszelkich podatków na wypłaty, natomiast użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że to jest jego pełną i wyłączną odpowiedzialność za płatność wszystkich podatków w kraju zamieszkania. W niektórych przypadkach Adnow może utrzymywać wszystkie wypłaty, dopóki nie otrzyma niezbędną dokumentację podatkową od użytkownika.

 

Zastrzeżenie braku odpowiedzialności

Adnow.com nie ponosi odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania webmasterów. Adnow.com może zablokować wydawcę w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz nie dokonywania płatności, w przypadku podejrzenia działań naruszających zasady serwisu i kampanii reklamowej. Adnow.com może zablokować reklamodawców w przypadku naruszenia praw osób trzecich za treść materiałów promocyjnych.

Statystyki emisji reklam na stronie Adnow.com są uważane za najbardziej wiarygodne źródło informacji.

 

Siła Wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu okoliczności siły wyższej (pożary, huragany, wojny, działania rządu, strajki, trzęsienia ziemi, klęsk żywiołowych lub innych przyczyn powstałych poza kontrolą tej strony).

Adnow.com może w każdej chwili zmienić te warunki użytkowania. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na stronie internetowej.